El Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües, Mol·luscs i Fitoplàncton Tòxic a les Zones de Producció de Marisc del Litoral Català (PSQAM) executa l’anàlisi per a la determinació de contaminants químics (metalls, dioxines, furans i bifenils policlorats) i hidrocarburs aromàtics policíclics mitjançant les diferents col·laboracions i convenis amb laboratoris acreditats per ENAC per tal de donar satisfacció als requeriments de qualitat analítica i la legislació actual.

Metalls pesants

Límits de metalls pesants (Reglament (CE) 1881/2006)

Mercuri: 0,5 mg/kg (o 0,5 ppm) (Productes de la pesca. Inclou mol·luscs bivalves i gasteròpodes)

Cadmi: 1 mg/kg (o 1 ppm) (Mol·luscs bivalves)

Plom: 1,5 mg/kg (o 1,5 ppm) (Mol·luscs bivalves)

Dioxines, furans i bifenils policlorats semblants a les dioxines (DL-PCBs) i  bifenils policlorats no semblants a les dioxines (NDL-PCBs).

Límits de dioxines i PCBs similars a dioxines (Reglament (UE) 1259/2011)

< 3,5 pg WHO-TEQ/g pes fresc (equivalents tòxics segons la Organització Mundial per la Salut) per a la suma de dioxines, aplicable a productes de la pesca i derivats.

< 6,5 pg WHO-TEQ/g pes fresc per a la suma de dioxines i PCBs semblants a dioxines, aplicable a productes de la pesca i derivats.

Límit de compostos organohalogenats (PCBs marcadors)

Des de l’ 1 de Gener de 2012 (Reglament (UE) No 1259/2011):

És obligatòria la vigilància de compostos organohalogenats (PCBs marcadors) (suma de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 y PCB180), amb un MPL de 75 ng/g pes fresc i 40ng/g en pinso per a animals.

Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs)

Límit d’Hidrocarburs Aromàtic Policíclics

Des de l’ 1 de setembre de 2012 (Reglament (UE) No 835/2011):

Benzo(a)pirè < 5,0 µg/kg pes fresc (mol·luscs bivalves)

Sumatori de benzo(a)pirè, benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè i crisè < 30,0 µg/kg pes fresc (mol·luscs bivalves)

Laboratoris col·laboradors

Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC): Anàlisi de dioxines, furans i bifenils policlorats semblants a dioxines en mol·luscs bivalves. Acreditat per ENAC. Col·laboració mitjançant conveni amb l’IRTA.

Laboratori Agroalimentari (LAC)– Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya: Anàlisi de metalls pesants. Acreditat per ENAC. Col·laboració mitjançant conveni amb l’IRTA.

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB): anàlisis de hidrocarburs aromàtics policíclics incloent benzo(a)pirè. Acreditat per ENAC.

____________________________________________________________________

El Programa de Seguimiento de la Calidad de las Aguas, Moluscos y Fitoplancton Tóxico en las Zonas de Producción de Marisco del Litoral Catalán (PSQAM) ejecuta el análisis para la determinación de contaminantes químicos (metales, dioxinas, furanos y bifenilos policlorados) e hidrocarburos aromáticos policíclicos mediante las diferentes colaboraciones y convenios con laboratorios acreditados por ENAC para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad analítica y la legislación actual.

Metales pesados

Límites de metales pesados (Reglamento (CE) 1881/2006)

Mercurio: 0,5 mg / kg (o 0,5 ppm) (Productos de la pesca. Incluye moluscos bivalvos y gasterópodos)

Cadmio: 1 mg / kg (o 1 ppm) (Moluscos bivalvos)

Plomo: 1,5 mg / kg (o 1,5 ppm) (Moluscos bivalvos)

Dioxinas, furanos y bifenilos policlorados similares a las dioxinas (DL-PCBs) y bifenilos policlorados no similares a las dioxinas (NDL-PCBs).

Límites de dioxinas y PCBs similares a dioxinas (Reglamento (UE) 1259/2011)

<3,5 pg WHO-TEQ / g peso fresco (equivalentes tóxicos según la Organización Mundial para la Salud) para la suma de dioxinas, aplicable a productos de la pesca y derivados.

<6,5 pg WHO-TEQ / g peso fresco para la suma de dioxinas y PCBs similares a dioxinas, aplicable a productos de la pesca y derivados.

Límite de compuestos organohalogenados (PCBs marcadores)

Des del 1 de Enero de 2012 (Reglamento (UE) No 1259/2011):

Es obligatoria la vigilancia de compuestos organohalogenados (PCBs marcadores) (suma de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 y PCB180), con un MPL de 75 ng / g peso fresco y 40ng / g en pienso para animales.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)

Límite de hidrocarburos aromáticos policíclicos

Des del 1 de septiembre de 2012 (Reglamento (UE) No 835/2011):

Benzo (a) pireno <5,0 mg / kg peso fresco (moluscos bivalvos)

Suma de benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y Criseno <30,0 mg / kg peso fresco (moluscos bivalvos)

Laboratorios colaboradores

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC): Análisis de dioxinas, furanos y bifenilos policlorados similares a dioxinas en moluscos bivalvos. Acreditado por ENAC. Colaboración mediante convenio con el IRTA.

Laboratorio Agroalimentario (LAC) – Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña: Análisis de metales pesados. Acreditado por ENAC. Colaboración mediante convenio con el IRTA.

Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB): análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos incluyendo benzo (a) pireno. Acreditado por ENAC.