El laboratori de química de l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita disposa actualment d’un sistema de cromatografia liquida (LC) amb detecció de xarxa de díodes en fila (DAD) dedicat a la determinació de toxines amnèsiques (ASP), un altre LC amb detecció per fluorescència (FLD) per a l’anàlisi de toxines paralitzants (PSP) i un LC acoblat a un detector d’espectrometria de masses en tàndem (MS/MS) per l’anàlisi de toxines lipofíliques incloses les toxines diarreiques (DSP), així com confirmacions de toxines amnèsiques i altres toxines. El nostre laboratori pertany a la Xarxa de Laboratoris que fan vigilància a les zones de producció de marisc de l’Estat Espanyol coordinada pel Laboratori Nacional de Referència per biotoxines marines.

D’acord amb la legislació, Reglament 853/2004 i Reglament (UE) No 786/2013, els límits de biotoxines marines en carn de mol·luscs o de qualsevol part consumible per separat són els següents:

Toxines paralitzants (PSP): 800 µg/kg

Toxines amnèsiqueS (ASP): 20 mg d’àcid domoic/kg

Ácid ocadaic, dinofisitoxines, pectenotoxines: 160 µg d’equivalents d’àcid ocadaic/kg 

Yesotoxines: 3,75 mg d’equivalents de yesotoxina/kg

Azaspiràcids: 160 µg d’equivalents d’azaspiràcid/kg

Laboratoris col·laboradors:

ANFACO

Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros (L.C.C.RR.PP.) de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

………………………………………………………………………………………………………………………..

El laboratorio de química del IRTA en San Carlos de la Rápita dispone actualmente de un sistema de cromatografía liquida (LC) con detección de red de diodos en fila (DAD) dedicado a la determinación de toxinas amnésicas (ASP), otro LC con detección por fluorescencia (FLD) para el análisis de toxinas paralizantes (PSP) y un LC acoplado a un detector de espectrometría de masas en tándem (MS/MS) para el análisis de toxinas lipofílicas incluidas las toxinas diarreicas (DSP), así como confirmaciones de toxinas amnésicas y otras toxinas. Nuestro laboratorio pertenece a la Red de Laboratorios que realizan vigilancia en las zonas de producción de marisco de España coordinada por el Laboratorio Nacional de Referencia para biotoxinas marinas.

De acuerdo con la legislación Reglamento 853/2004 y Reglamento (UE) No 786/2013, los límites de biotoxinas marinas en carne de moluscos o de cualquier parte consumible por separado son los siguientes:

Toxinas paralizantes (PSP): 800 µg/kg

Toxinas amnésicas (ASP): 20 mg de ácido domoico

Ácido ocadaico, dinofisistoxinas, pectenotoxinas: 160 µg de equivalentes de ácido ocadaico/kg

Yesotoxinas: 3,75 mg de equivalentes de yesotoxina/kg

Azaspirácidos: 160 µg de equivalentes de azaspirácido/kg

Laboratorios colaboradores:

ANFACO

Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros (L.C.C.RR.PP.) de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.