Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües, Mol·luscs i Fitoplàncton Tòxic a les Zones de Producció de Marisc del Litoral Català (PSQAM)/ Programa de Seguimiento de la Calidad de las Aguas, Moluscos y Fitoplancton Tóxico de las Zonas de Producción de Marisco del Litoral Catalán (PSQAM)

El Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües, Mol·luscs i Fitoplàncton Tòxic a les Zones de Producció de Marisc del Litoral Català (PSQAM) l’executa el programa d’Aigües Marines i Continentals de l’IRTA per encàrrec de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest programa es dona compliment al Reglament (CE) 854/2004 en relació als controls relatius a mol·luscs bivalves vius procedents de les zones de producció classificades.

El PSQAM es va iniciar al 1990, des de l’inici el seu disseny s’ha anat adaptant als canvis legislatius, als progressos tècnics i als avenços científics. Es controla la qualitat microbiològica dels mol·luscs, la presència de plàncton productor de toxines a les aigües i de biotoxines i de contaminants químics en els mol·luscs. En el Reglament 853/2004 estan identificades les biotoxines legislades i els límits màxims permesos.

El Programa de Seguimiento de la Calidad de las Aguas, Moluscos y Fitoplancton Tóxico de las Zonas de Producción de Marisco del Litoral Catalán (PSQAM) lo ejecuta el Programa de Aguas Marinas y Continentales del IRTA por encargo de la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos (DGPAM) de la Generalitat de Cataluña. Mediante este programa se da cumplimiento al Reglamento (CE) 854/2004 en relación a los controles oficiales relativos a los moluscos bivalvos vivos procedentes de las zonas de producción clasificadas.

El PSQAM se inició en 1990, desde entonces su diseño se ha ido adaptando a los cambios legislativos, a los progresos técnicos y avances científicos. Se controla la calidad microbiológica de los moluscos, la presencia de plancton productor de toxinas en las aguas, y de biotoxinas y de contaminantes químicos en los moluscos. En el Reglamento (CE) 853/2004 se identifican las biotoxinas legisladas y los límites máximos permitidos.