PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES, MOL·LUSCS I FITOPLÀNCTON TÒXIC A LES ZONES DE PRODUCCIÓ DE MARISC DEL LITORAL CATALÀ.

El Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües, Mol·luscs i Fitoplàncton Tòxic a les Zones de Producció de Marisc del Litoral Català de la DGPAM (PSQAM), l’executa el programa d’Aigües Marines i Continentals de l’IRTA per encàrrec de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (DGPAM) de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest programa es dona compliment al Reglament (CE) 854/2004 en relació als controls relatius a mol·luscs bivalves vius procedents de les zones de producció classificades.

El PSQAM es va iniciar al 1990, des de l’inici el seu disseny s’ha anat adaptant als canvis legislatius, als progressos tècnics i als avenços científics. Es controla la qualitat microbiològica dels mol·luscs, la presència de plàncton productor de toxines a les aigües i de biotoxines i de contaminants químics en els mol·luscs. En el Reglament 853/2004 estan identificades les biotoxines legislades i els límits màxims permesos.

Les analítiques es realitzen mitjançant metodologies acreditades conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017, tal i com indiquen els reglaments (CE) 882/2004 i (UE) 2017/625.

A l’apartat acreditacions es poden consultar l’abast de les metodologies acreditades.

Les zones de producció classificades de mol·luscs bivalves, gasteròpodes, equinoderms i tunicats del litoral català estan a l’Ordre AAM/89/2011.

L’apartat legislació conté informació ampliada sobre la legislació aplicable i les guies de bones pràctiques.

El Programa d’Aigües Marines i Continentals participa en diferents projectes de recerca, alguns adreçats al desenvolupament de noves metodologies par la monitorització de toxines i de fitoplàncton tòxic, així com a estudis d’ecologia, dinàmica de poblacions, anàlisi de riscos. A l’apartat de recerca es poden consultar els projectes de recerca actuals.

Coordinador del PSQAM: Jorge Diogène Fadini

Direcció Tècnica del control de fitoplàncton i paràmetres ambientales: Margarita Fernández Tejedor.

Direcció Tècnica del control de toxines i contaminants: Maria Rambla

Direcció Tècnica del laboratori de microbiologia: Núria Sagristà

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS, MOLUSCOS Y FITOPLANCTON TÓXICO DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MARISCO DEL LITORAL CATALÁN.

El Programa de Seguimiento de la Calidad de las Aguas, Moluscos y Fitoplancton Tóxico de las Zonas de Producción de Marisco del Litoral Catalán de la DGPAM (PSQAM) lo ejecuta el Programa de Aguas Marinas y Continentales del IRTA, por encargo de la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos (DGPAM) de la Generalitat de Cataluña. Mediante este programa se da cumplimiento al Reglamento (CE) 854/2004 en relación a los controles oficiales relativos a los moluscos bivalvos vivos procedentes de las zonas de producción clasificadas.

El PSQAM se inició en 1990, desde entonces su diseño se ha ido adaptando a los cambios legislativos, a los progresos técnicos y avances científicos. Se controla la calidad microbiológica de los moluscos, la presencia de plancton productor de toxinas en las aguas, y de biotoxinas y de contaminantes químicos en los moluscos. En el Reglamento (CE) 853/2004 se identifican las biotoxinas legisladas y los límites máximos permitidos.

Las analíticas se realizan mediante metodologías acreditadas conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017, tal como indican el Reglamento (CE) 882/2004 y el Reglamento (UE) 2017/625.

En el apartado de Acreditaciones se puede consultar el anexo técnico de las metodologías acreditadas.

Las zonas de producción clasificadas de moluscos bivalvos y gasterópodos, equinodermos y tunicados en el litoral de Cataluña figuran en la Orden AAM/89/2011.

El apartado de Legislación contiene información ampliada sobre la legislación aplicable y las guías de buenas prácticas.

El Programa de Aguas Marinas y Continentales participa en diferentes proyectos de investigación, algunos de ellos van dirigidos al desarrollo de nuevas metodologías para la monitorización de toxinas y fitoplancton tóxico, así como a estudios de ecología, dinámica de poblaciones, análisis de riesgos. En el apartado de investigación se puede consultar los proyectos de investigación actuales.

Coordinador del PSQAM: Jorge Diogène Fadini

Dirección Técnica del control de fitoplancton y parámetros ambientales: Margarita Fernández Tejedor.

Dirección Técnica del control de toxinas y contaminantes: Maria Rambla

Dirección Técnica del laboratorio de microbiología: Núria Sagristà