PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES, MOL·LUSCS I FITOPLÀNCTON TÒXIC A LES ZONES DE PRODUCCIÓ DE MARISC DEL LITORAL CATALÀ.

El Programa de Seguiment de la Qualitat de les Aigües, Mol·luscs i Fitoplàncton Tòxic a les Zones de Producció de Marisc del Litoral Català de la DGPAM (PSQAM), l’executa el programa d’Aigües Marines i Continentals de l’IRTA per encàrrec de la  Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest programa es dona compliment al Reglament UE 2019/627 en relació als controls relatius a mol·luscs bivalves vius procedents de les zones de producció classificades.

El PSQAM es va iniciar al 1990, des de l’inici el seu disseny s’ha anat adaptant als canvis legislatius, als progressos tècnics i als avenços científics. Es controla la qualitat microbiològica dels mol·luscs, la presència de plàncton productor de toxines a les aigües i de biotoxines i de contaminants químics en els mol·luscs. En el Reglament 853/2004 estan identificades les biotoxines legislades i els límits màxims permesos.

Les analítiques es realitzen mitjançant metodologies acreditades conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017, tal i com indica el reglament (UE) 2017/625.

A l’apartat acreditacions es poden consultar l’abast de les metodologies acreditades.

Les zones de producció classificades de mol·luscs bivalves, gasteròpodes, equinoderms i tunicats del litoral català estan a l’Ordre AAM/89/2011 i les posteriors resolucions de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.

L’apartat legislació conté informació ampliada sobre la legislació aplicable i les guies de bones pràctiques.

El Programa d’Aigües Marines i Continentals participa en diferents projectes de recerca, alguns adreçats al desenvolupament de noves metodologies par la monitorització de toxines i de fitoplàncton tòxic, així com a estudis d’ecologia, dinàmica de poblacions, anàlisi de riscos. A l’apartat de recerca es poden consultar els projectes de recerca actuals.

Coordinador del PSQAM: Jorge Diogène Fadini

Direcció Tècnica del control de fitoplàncton i paràmetres ambientals: Margarita Fernández Tejedor (margarita.fernandez@irta.cat).

Direcció Tècnica del control de toxines i contaminants: Maria Rambla (maria.rambla@irta.cat)

Direcció Tècnica del laboratori de microbiologia: Núria Sagristà (nuria.sagrista@irta.cat)